• Read Latest News
  Visit Our Blog
 • We Offer
  Our Catalog
 • Get In Touch
  Contact Us
  • 3721 Dogwood Road, Brooklyn, NY 10019 USA
  • (800) 923 - 3687 / (695) 923 - 4500

Limited Şirketi Nedir?

Ticari faaliyette bulunmak isteyenlerin, yasada belirtilen ve vergiden muaf tutulan işler hariç olmak üzere, şirket kurması gerekir. Sermayeye, ortak sayısına ve yapılacak işin türüne göre farklılaşan şirket türlerinden biri limited şirkettir.

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket kuruluşu gerçek ve tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilen, bir ticari unvanı olan ortaklık türüdür. Limited şirket nedir sorusunun cevabı, aslında kuruluş şeklinde saklıdır. Limited şirket kuruluşu, tek bir kişi tarafından yapılabilir. Gerekli durumlarda birden fazla kişi de bu şirketlerde kurucu sıfatıyla yer alabilir. Bu ortaklıkta ortaya koyulan sermayenin miktarı belirlidir. Her ortağın sahip olduğu sermaye payının toplamı, şirketin esas sermayesini meydana getirir.

 

Limited ortaklıklar, birçok ticari faaliyet için kurulabilir ancak sigortacılık ve bankacılık sektöründe limited şirketlerin faaliyet göstermesi yasaktır. Bunun yanı sıra yasalara uygun olmayan faaliyetleri de gerçekleştirme şansları yoktur.

Anonim Şirket ve Limited Şirket Farkı Nedir?

Anonim ve limited şirket kuruluşundan işleyiş şekillerine pek çok alanda farklılık gösterir:

 

 • Anonim şirkette ortak sayısı için herhangi bir üst sınır söz konusu olmasa da limited şirkette üst sınır 50’dir.
 • Anonim şirkette kayıtlı ve esas sermaye ile kuruluş gerçekleşirken limited şirkette sadece esas sermaye sistemi söz konusudur.
 • Anonim şirketlerin halka açılması mümkün olsa da limited şirketlerde böyle bir olasılık söz konusu değildir.
 • İki ortaklık türünde genel kurulun çalışma şekli de farklıdır. Anonim şirketlerin genel kurullarında, sermaye çokluğu varsa ortak sayısı çokluğu aranmaz. Limited şirketlerde ise her iki bakımdan çokluk aranır.
 • Borçların ödenmesinde anonim şirketlerde sermaye kadar sorumluluk söz konusuyken limitedlerde ortakların borçlara ilişkin sorumluluğu yoktur. Ortaklar sadece sermayelerini ödemekle yükümlüdür. Buna rağmen limited şirket kuruluşu sırasında yapılan sözleşmelerde, ortaklar için ekstra borç yükümlülükleri konulabilir.

Limited Şirket Özellikleri Nelerdir?

Her ticari ortaklığın yerine getirmek zorunda olduğu benzer yükümlülükler söz konusu olsa da limited şirket, bazı özellikleri yönüyle diğer ortaklık türlerinden ayrılır.

Sermaye Miktarı

Limited ortaklıklarda sermaye tutarı en az 10 bin TL olmalıdır. Her ortağın koyacağı sermaye ise 25 tl ve katları şeklinde belirlenmelidir. Şirket tescilinden sonraki 24 aylık dönemde her ortak kendine düşen payı ödemelidir. Ortaklar, sermaye olarak ayni varlıklarını gösterebilir. Sermaye olarak gösterilemeyecek varlıklar ise şu şekildedir:

 

 • Henüz vadesi dolmamış alacaklar
 • Ticari itibar
 • Emek
 • Şirket kuruluşundan önce gerçekleştirilen hizmetler

Yönetim

 

Şirketin yönetimi tamamen sözleşme ile belirlenir. Tüm ortaklar, aynı anda yönetimde yer alabileceği gibi üçüncü kişiler de müdür olarak tayin edilebilir. Yönetimde her ne kadar üçüncü kişiler yer alsa da en az bir ortağın söz sahibi olarak atanması zorunludur. Müdür sayısının birden çok olması hâlinde müdürler kurulu başkanı seçilir.

 

Faaliyet Raporu

 

Faaliyet raporu, bir kuruluşun belli bir hesap döneminde gerçekleştirdiği ticari ve mali etkinlikleri içerir. Bu raporlar, şirketlerin yaptıkları tüm işlemlerin şeffaf olmasını ve denetlenmesini daha kolay hâle getirir. Her kuruluşun geleceğe dönük stratejilerini oluşturmasında da faaliyet raporlarının payı büyüktür. Limited ortaklıklarda her yıl şubat ayı sonuna kadar faaliyet raporu hazırlanması zorunludur. Bu raporların vaktinde hazırlanmaması halinde idari bir yaptırım öngörülmemiştir.

p015
ps001

Limited Şirket Ortak Sayısı Ne Olmalıdır?

Limited şirket kuruluşunda, ortak sayısının en fazla 50 olması gerekir. Ortak sayısının 20’nin üzerinde olması durumunda ise iç denetçi bulundurma zorunluluğu vardır. Şirkete ilişkin kararlar oy çokluğuyla alınır. Ortakların şirket borçlarına ilişkin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Her ortak, sadece taahhüt ettiği sermayesini ödemekle yükümlüdür. Bu durumun istisnası ise şirket sözleşmesinde belirlenen yükümlülüklerdir. Sözleşmede, ek ödeme ve yan edimler söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda ortaklar sözleşmede kendileri için belirlenen yükümlülükleri yerine getirmelidir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekenler Nelerdir?

Limited şirket kuruluşu, yalnızca Ticaret Sicil Müdürlükleri aracılığı ile tamamlanır. Önceden kuruluş aşamasında gerçekleştirilmesi zorunlu olan banka ve noter işlemleri, günümüzde gerekli değildir. Tüm işlemler, ilgili Ticaret sicil Müdürlüğü’nden yürütülebilir.  Ancak bu aşamada gerekli olan evraklar, ilgili müdürlüğün iç işleyişine bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, evrakları hazırlamadan önce ticaret sicil müdürlüğünüzün internet sitesinden ya da bulunduğu adresten detaylı bilgi almanız daha sağlıklı olur. Genellikle kuruluş aşamasında istenilen belgeler şunlardır:

 

 • Kuruluş bildirim formu ve dilekçe ilk hazırlanması gereken belgelerin başında gelir. Bu belgelerde; ortakların kimlik bilgileri, sermaye oranları, adres ve ticaret sicil numarası gibi bilgiler yer alır.
 • Limited şirket kuruluşu sırasında sözleşme hazırlanmalıdır. Bu sözleşmede tüm kurucuların ıslak imzasının yer alması gerekir. 1 adet orijinal ve 1 adet fotokopi şekilde hazırlanması gereken sözleşmede; amaç, konu, kârın dağıtımına ilişkin bilgiler yer alır.
 • Limited şirket kuruluşu sırasında, müdürlerin imza beyannamelerinin ticaret sicil müdürlükleri tarafından onaylanması ve evraklara eklenmesi gerekir.
 • Müdürler, şirketin ortağı olmamaları halinde görevi kabul ettiklerine dair bir belge sunmalıdırlar.
 • Sermayenin on binde dördü ticaret sicil müdürlüklerine yatırılarak ödemeyi gösteren dekont, kuruluş aşamasında evraklara eklenir.
 • Tüzel kişiliğe sahip ortakların ticaret sicil müdürlüğüne kaydı için ayrı birer dilekçe hazırlanması da gereklidir.
 • Limited şirket kuruluşu sırasında tüm ortakların ve müdürlerin ikişer adet fotoğrafı eklenmelidir.
 • Müdür olarak sorumluluk tüzel kişiliğe ait ise bu tüzel kişilik tarafından atanan gerçek kişinin onaylandığına dair noter belgesi hazırlanmalıdır.
 • Kuruluş aşamasında ayni sermaye kullanımı söz konusu ise devir, değer tespiti, şerh ile ilgili belgeler ve sınırlama olmadığına dair belgeler ibraz edilmelidir.
 • Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin şirkete ortak olması halinde ikamet belgesi, pasaport sureti, iştirak kararı ve sicil tasdiknamesi gibi belgeler gereklidir.

Limited Şirketlerin Avantajları Nelerdir?

Sermayesinin düşük olması limited şirket avantajları bakımından ilk sırada yer alır. Bu şirketlerin diğer avantajları da şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Vergi açısından bu ortaklı türü oldukça avantajlıdır. Sabit oranlı vergi ödemekle yükümlü olan bu şirketler, bu sayede yatırımlarını çok fazla maliyetlere katlanmadan artırabilir.
 • Genel kurul sırasında bakanlık temsilcisi yer almaz.
 • İki yıl süresince elde tutulan payların satışı için KDV ödenmez.
 • Bu şirketlerin avukat bulundurma yükümlülüğü de yoktur.

Limited Şirketi Sanal Ofis ya da Paylaşımlı Ofiste Faaliyet Gösterebilir mi?

Limited şirket kuruluşu sırasında ofis maliyetlerini azaltmak için yeni nesil ofis modellerini tercih edebilirsiniz. Sanal ve paylaşımlı ofis modellerinde çalışan şirketlerin en büyük avantajı uygun fiyatlarla modern bir iş yeri ortamına sahip olma şansıdır.

Sanal Ofis

Sanal ofis, uzaktan çalışma sistemini tercih ediyor olsanız bile, bir ofis kurmadan, şirketinize adres gösterme imkânı tanır. Henüz yeni kurulan limited şirketler, sanal ofis kullanarak masraflarını ciddi oranda azaltabilir. Sanal ofis, şube açmak isteyenler için de ideal bir tercihtir. Sanal ofis sahibi olduğunuzda hem resmi bir adresiniz hem de telefon numaralarınız olur. Posta ve kargo trafiğiniz sizin adınıza yürütülür. Gelen telefonlar diksiyonu düzgün sekreterlerimiz tarafından size tam zamanında iletilir.

Ortak Ofis

Ortak ofis, sizinle aynı ya da farklı sektörlerde iş yapan birçok işletmenin faaliyetlerini bir arada sürdürdüğü alanlardır. Yeni kurulmuş bir şirketiniz varsa işlerinizi büyütene kadar ortak ofis kullanabilirsiniz. Ortak ofislerin resepsiyon hizmetleri sayesinde sizinle görüşme yapmaya gelen konuklarınız en iyi şartlarda ağırlanır. Dilerseniz, toplantı ve konferans salonu hizmetinden de yararlanarak çok sayıda kişi ile yapmanız gereken görüşmelerde daha profesyonel bir görüntü sergileyebilirsiniz. Ortak ofislerin bir diğer avantajı da sosyalleşme imkanı sunmasıdır. Bu sayede yeni iş bağlantıları kurabilir ya da  çalışmaya ara verdiğiniz anlarda, yeni arkadaşlarınızla keyifli sohbetler edebilirsiniz.

Limited Şirketi Farklı Bir İkametgâh Adresinde Kurulabilir mi?

Sanal ofis kullanımı ile ikamet adresinizden farklı bir şehirde de şirket kurmanız mümkündür. Bilmediğiniz bir şehirde şirket kurmak için kira ödemek ve çok sayıda eşya satın almak yerine sanal ofisle uygun bir fiyata gerçek bir adrese sahip olabilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gittiğinde ise hazır ofis seçeneklerine yönelebilir ve prestijli bir adrese sahip olabilirsiniz.

Limited Şirketler Hangi Vergileri Öder?

Kanunlarda belirtilen tarihlerde ödenmesi gereken limited şirket vergilerinin başında kurumlar vergisi gelir. Kurumun elde ettiği kazancın %22’sine denk gelen bu vergi, nisan ayının biri ve yirmi beşi arasında ödenmelidir. Muhtasar beyanname vermekle yükümlü olan şirketler, gelir vergisi stopajı da öderler. Bunun dışında katma değer vergisi beyannamesi ve kurum geçici vergi beyannamesi de verilmelidir. Beyannameler verilirken damga vergisi ödenir.

 

Emekli ve SGK’lı Çalışanlar Limited Şirketi Kurabilir mi?

Herhangi bir kamu kurumunda ya da özel sektörde çalışırken emekli olanlar; SGK’lı olarak çalışmaya devam edenler limited şirket kuruluşunda yer alabilir. Kanunen, bu kişilerin şirket kuruluşlarında yer alamayacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yoktur. Çalışmaya devam eden kişilerin bireysel ya da toplu iş sözleşmelerinde bununla ilgili sınırlayıcı bir hüküm yer alabilir. Bu nedenle çalışanlar, iş sözleşmelerinde şirket açmalarına engel teşkil edecek bir hüküm bulunmadığından emin olmalıdır.

Kuruluş işlemlerinizi saatler içinde tamamlıyoruz. İşlemleri başlatmak için hemen bize ulaşın.

0 Comments
 1. John Smith

  Received the likewise law graceful his. Nor might set along charmy equal green. Pleased yet equally correct colonel not one. Say anxious carried compact conduct sex general nay certain. Mrs for recommend exquisite household eagerness preserved now. My improved honoured he am ecstatic quitting greatest formerly.

  1. John Smith

   Received the likewise law graceful his. Nor might set along charmy equal green. Pleased yet equally correct colonel not one. Say anxious compact conduct sex general nay certain. Mrs for recommend exquisite household eagerness preserved now. My improved honoured he am ecstatic quitting greatest formerly.

Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sohbeti aç
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabilirim?